Tin tức

THÔNG BÁO Kế hoạch vận hành các tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dịp Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024 (07/02/2024)

Thứ tư,07/02/2024
2771 Lượt xem

Kế hoạch vận hành các tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dịp Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024

 

Trên cơ sở chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 777/UBND-SGTVT ngày 06/02/2024 liên quan đến phương án vận hành của các tuyến xe buýt trợ giá phục vụ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ngày 06/02/2024, Sở GTVT đã có công văn số 699/SGTVT-QLVTPTNL gửi các đơn vị vận hành về phương án vận hành của các tuyến xe buýt phục vụ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, với các nội dung chính sau:

1. Tuyến xe buýt không trợ giá nội thành Đà Nẵng (tuyến số 03, 09, 13 và 14)

a. Ngày 09/02/2024 (30 Tết Âm lịch):

- Thời gian mở tuyến:

+ Đối với các tuyến buýt số 03: 07h00 (không đổi so với ngày bình thường);

+ Đối với tuyến buýt số 09, 13, 14: 05h30 (không đổi so với ngày bình thường).

- Thời gian đóng tuyến:

+ Đối với các tuyến buýt số 03: 11h00 (ngày bình thường là 19h00);

+ Đối với các tuyến buýt số 09, 13, 14: 11h15 (ngày bình thường là 19h00).

- Số lượt xe trong ngày:

+ Đối với các tuyến buýt số 03: 16 lượt xe/ngày/tuyến (giảm 32 lượt xe/ngày/tuyến so với ngày bình thường);

+ Đối với tuyến buýt số 09, 13, 14: 48 lượt xe/ngày/tuyến (giảm 62 lượt xe/ngày/tuyến so với ngày bình thường).

- Biểu đồ chạy xe: theo Phụ lục 1 đính kèm.

- Các chỉ tiêu khai thác khác thực hiện theo các Quyết định đã công bố.

b. Ngày 10/02/2024 (Mùng 1 Tết âm lịch): tạm ngừng hoạt động.

c. Từ ngày 11/02/2024 đến hết ngày 14/02/2024 (từ Mùng 2 đến hết Mùng 5 Tết âm lịch)

- Thời gian mở tuyến:

+ Đối với các tuyến buýt số 03, 09 và 13: 09h00 (ngày bình thường: đối với tuyến 03 là 7h00; đối với các tuyến 09 và 13 là 05h30);

+ Đối với tuyến buýt số 14: 09h30 (ngày bình thường là 05h30).

- Thời gian đóng tuyến:

+ Đối với tuyến buýt số 03: 15h30 (ngày bình thường là 19h00);

+ Đối với các tuyến buýt số 09, 13 và 14: 16h00 (ngày bình thường là 19h00).

- Số lượt xe trong ngày:

+ Đối với tuyến buýt số 03: 24 lượt xe/ngày/tuyến (giảm 24 lượt xe/ngày/tuyến so với ngày bình thường);

+ Đối với các tuyến buýt số 09, 13 và 14: 16 lượt xe/ngày/tuyến (giảm 94 lượt xe/ngày/tuyến so với ngày bình thường);

- Biểu đồ chạy xe: theo Phụ lục 2 đính kèm.

- Các chỉ tiêu khai thác khác thực hiện theo các Quyết định đã công bố.

d. Từ ngày 15/02/2024 (Mùng 6 âm lịch): các tuyến xe buýt trợ giá hoạt động lại bình thường theo các chỉ tiêu khai thác tuyến, biểu đồ chạy xe đã được Sở Giao thông vận tải phê duyệt trước đây.

2. Đối với các tuyến xe buýt trợ giá

a. Ngày 09/02/2024 (30 Tết Âm lịch):

- Thời gian mở tuyến:

+ Đối với các tuyến buýt số 05, 07, 08, 11, 12 và 16: 05h30 (không đổi so với ngày bình thường);

+ Đối với tuyến buýt số 04, 06, 10, 15 và 17: 05h45 (không đổi so với ngày bình thường).

- Thời gian đóng tuyến:

+ Đối với các tuyến buýt số 05, 04: 11h10 (ngày bình thường là 19h00);

+ Đối với các tuyến buýt số 07, 08: 11h40 (ngày bình thường là 19h00);

+ Đối với tuyến buýt số 11: 10h50 (ngày bình thường là 19h00);

+ Đối với tuyến buýt số 12: 12h00 (ngày bình thường là 19h00);

+ Đối với các tuyến buýt số 06, 17: 11h30 (ngày bình thường: tuyến buýt số 06 là 18h00, tuyến buýt số 17 là 19h00);

+ Đối với các tuyến buýt số 10: 11h25 (ngày bình thường là 18h00);

+ Đối với các tuyến buýt số 15: 11h32 (ngày bình thường là 18h00);

+ Đối với các tuyến buýt số 16: 11h25 (ngày bình thường là 19h00).

- Số lượt xe trong ngày:

+ Đối với các tuyến buýt số 05, 11: 36 lượt xe/ngày/tuyến (giảm 50 lượt xe/ngày/tuyến so với ngày bình thường);

+ Đối với các tuyến buýt số 07, 08 và 12: 40 lượt xe/ngày/tuyến (giảm 46 lượt xe/ngày/tuyến so với ngày bình thường);

+ Đối với tuyến buýt số 04: 24 lượt xe/ngày/tuyến (giảm 32 lượt xe/ngày/tuyến so với ngày bình thường);

+ Đối với các tuyến buýt số 06, 10 và 15: 17 lượt xe/ngày/tuyến (giảm 18 lượt xe/ngày/tuyến so với ngày bình thường);

+ Đối với tuyến buýt số 16 và 17: 32 lượt xe/ngày/tuyến (giảm 42 lượt xe/ngày/tuyến so với ngày bình thường).

- Biểu đồ chạy xe: theo Phụ lục 3 đính kèm.

- Các chỉ tiêu khai thác khác thực hiện theo các Quyết định đã công bố.

b. Ngày 10/02/2024 (Mùng 1 Tết âm lịch): tạm ngừng hoạt động.

c. Từ ngày 11/02/2024 đến hết ngày 14/02/2024 (từ Mùng 2 đến hết Mùng 5 Tết âm lịch)

- Thời gian mở tuyến:

+ Đối với các tuyến buýt số 04, 05, 06, 07, 08, 10, 15, 16 và 17: 09h00 (ngày bình thường: đối với các tuyến 05, 07, 08, 12 và 16 là 05h30; đối với các tuyến 04, 06, 10, 15 và 17 là 05h45);

+ Đối với tuyến buýt số 11: 09h10 (ngày bình thường là 05h30).

+ Đối với tuyến buýt số 12: 9h20 (ngày bình thường là 05h30)

- Thời gian đóng tuyến:

+ Đối với tuyến buýt số 05: 15h00 (ngày bình thường là 19h00);

+ Đối với các tuyến buýt số 07: 16h10 (ngày bình thường là 19h00);

+ Đối với tuyến buýt số 11: 16h45 (ngày bình thường là 19h00);

+ Đối với các tuyến buýt số 04, 06, 08, 10, 15, 16 và 17: 16h00 (ngày bình thường là 19h00).

+ Đối với tuyến buýt số 12: 16h15 (ngày bình thường là 19h00).

- Số lượt xe trong ngày:

+ Đối với tuyến buýt số 05 và 11: 36 lượt xe/ngày/tuyến (giảm 50 lượt xe/ngày/tuyến so với ngày bình thường);

+ Đối với các tuyến buýt số 07, 08 và 12: 40 lượt xe/ngày/tuyến (giảm 46 lượt xe/ngày/tuyến so với ngày bình thường);

+ Đối với các tuyến buýt số 04, 06, 10, 15, 16 và 17: 20 lượt xe/ngày/tuyến (so với ngày bình thường: giảm 36 lượt xe/ngày đối với tuyến buýt số 04, giảm 54 lượt xe/ngày đối với tuyến buýt số 16 và 17 và giảm 15 lượt xe/ngày đối với các tuyến buýt số 06, 10 và 15).

- Biểu đồ chạy xe: theo Phụ lục 4 đính kèm.

- Các chỉ tiêu khai thác khác thực hiện theo các Quyết định đã công bố.

d. Từ ngày 15/02/2024 (Mùng 6 âm lịch): các tuyến xe buýt trợ giá hoạt động lại bình thường theo các chỉ tiêu khai thác tuyến, biểu đồ chạy xe đã được Sở Giao thông vận tải phê duyệt trước đây.

(Đính kèm Công văn số 699/SGTVT-QLVTPTNL của Sở GTVT Đà Nẵng)

Phòng QLVTPT&NL – Sở GTVT

 
 
Bình luận facebook
Facebook